Store variasjoner i miljøforholdene ved norske merdanlegg

Målinger av strømhastighet og oksygen på 5 m dyp utenfor merdene i et anlegg i Nordland, sep – nov. 2005 (temperatur: 10 – 11,5 ֯C)

Oksygennivået i vannmassene omkring merdene vil kunne svinge betydelig. Oksygenfall kan dessuten skje inne i merdene som følge av fiskens forbruk. Optimal drift av merdanlegg krever derfor løpende registrering av særlig oksygen, vannstrøm og temperatur.

Alle oppdrettere er klar over at miljøfaktorer som er viktige for fiskens vekst og appetitt i merdene vil kunne variere betydelig. Først og fremst er vanntemperaturen en avgjørende faktor, men også tilstrekkelig oksygen i merdene er grunnleggende for at fisken skal vokse og trives. Dette er velkjente sammenhenger som er omfattende dokumentert, ikke minst ved Havforskningens forskningsstasjon i løpet av de siste 20-30 åra. Mye av forskningen vektlegger forholdene for laks, mens miljøet i merdene for ørret, og særlig for den «nye» oppdrettsarten torsk, er mindre kartlagt.

Ingen lokaliteter er like. De fleste oppdrettere måler i dag derfor oksygen, temperatur og saltholdighet inne i en eller flere av merdene kontinuerlig, og gjerne på flere dyp. Det er vanlig at det observeres betydelige oksygenvariasjoner i løpet av kort tid, ikke minst som følge av fiskens varierende behov. Det vil ofte registreres fallende oksygennivå i forbindelse med fôring og økt aktivitet. 

Men en skal også være klar over at oksygennivået kan svinge betydelig utenfor merdene før vannet kommer i kontakt med fisken. Dette er vist i et eksempel fra egne målinger utenfor et merdanlegg høsten 2005 (Figur) som altså viser oksygensvingninger mellom 50 og 100 % i løpet av 6 uker og hvor det også oppsto raske svingninger på kort tid (eksempel 15 – 16. september). Strømhastigheten ved anlegget var moderat på 5 m dyp (gjennomsnittlig 2-3 cm/s).

Det er målt fra 0 – 30/40 % oksygenreduksjon i merder med fisk sammenlignet med referansemålinger utenfor bl.a. avhengig av vannstrøm og utskiftningsgrad, notbegroing, etc. I merdene vil også oksygennivået kunne variere mye både i tid og rom, dvs. at nivået kan være forskjellig i ulike deler av merden til samme tidspunkt.

Innen samme anlegg kan en også oppleve betydelige oksygenforskjeller fra en merd til en annen – en del av årsaken kan være at «brukt» vann fra en merd med noe redusert oksygennivå strømmer inn i neste merd. Imidlertid er dette svært kompliserte forhold og vil kunne variere sterkt fra et anlegg til et annet. De lokale strømforholdene og oksygenvariasjonene på ulike dyp er svært viktige faktorer. 

For å kunne optimalisere driften ved anleggene best mulig er løpende registrering av miljøfaktorene oksygen og vannstrøm sammen med temperatur og saltholdighet helt avgjørende. Kombinert måling av oksygen-strøm på to dyp utenfor merdene (referansemåling) sammen med oksygenmåling i alle merdene på to-tre dyp burde være standard ved alle anlegg.

Scroll to top