Salgs og leveringsbetingelser

1.GENERELT
1.1
Disse leveringsbetingelsene gjelder for Bio Marine AS, Org.nr.: 915846785 nedenfor kalt selger, fra 01/12/2008 om intet annet er skriftlig avtalt og erstatter tidligere utgaver av våre alminnelige leveringsbetingelser. Ut over denne gjelder NS 8405 i Norge.
1.2
Hvor intet annet er nevnt er våre leveringsbetingelser: fritt vårt lager, eksklusive emballasje og mva.
1.3
Levering skjer for kjøperens regning og risiko. Selgeren er ikke forpliktet til å tegne forsikring for godsets forsendelse med mindre dette er avtalt på forhånd og kommer frem på ordrebekreftelse. Transportmåte velges av selger med mindre annet er avtalt.

2. PRISER / LEVERINGSTID
2.1
Tilbud er gyldig i 30 dager regnet fra tilbudsdato hvis ikke annet er avtalt. Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når selger/firmaets ordrebekreftelse foreligger. For lagervare tas forbehold om mellomsalg. Leveringstiden er alltid estimert i forhold til våre underleverandørers oppgitte leveringstider. Vi er dermed ikke ansvarlig for forsinkelser i levering til kjøper, hvis denne skyldes forsinkelse hos vår underleverandør, i transport av varen eller andre uforutsette årsaker.
2.2
Prisene i våre tilbud er basert på tilbudsdagens materialpriser, tollsatser, valutakurser, gjeldende offentlige avgifter og arbeidslønninger, og vi forbeholder oss retten til å justere prisene ved endringer i disse. Hvor tilbud ikke foreligger, gjelder dato for ordrebekreftelse.
2.3 a) Våre tilbud og prislister er veiledende, dvs. at vi kun er bundet til en bestilling eller salgsavtale dersom denne er bekreftet skriftlig av oss. Unntatt er tilbud med spesifisert gyldighetsdato hvor bestillingen er oss i hende før oppgitt dato. b) Vi beholder alle rettigheter til de data som er gitt i våre tilbud. Det samme gjelder modeller, prøver, materiell, tegninger og bruksanvisninger. c) Tilbudet må ikke kopieres eller videreformidles uten skriftlig tillatelse.

3. BETALING OG EIENDOMSRETT
3.1
Faktura forfaller til betaling 20 dager netto fra fakturadato hvis intet annet er avtalt. Etter forfall beregnes renter etter gjeldene satser.
3.2
Bio Marine AS forbeholder seg salgspant i levert vare inntil disse er fullt ut betalt i henhold til panteloven § 3- 22, renter og omkostninger vil komme i tillegg etter gjeldene satser, ved betaling etter forfall.
3.3
Miljøgebyr belastes etter en til hver tid gjeldende satser.

4. ANNULLASJON OG RETUR
4.1
Forsinket levering berettiger ikke heving av kjøpet med mindre den avtalte leveringstid overskrides med minst 30 dager.
4.2
Heving skal alltid avtales og forhånd godkjennes av selger. Kjøperen bærer alle omkostninger ved heving, med unntak for bestemmelsene i pkt. 4.1
4.3
Retur av leverte varer godtas kun etter forutgående avtale. Ikke lagerført materiell kan ikke godtas returnert. Returomkostninger vil bli belastet kjøper. Ved enhver retur må det alltid refereres til ordrenummer eller fakturanummer.

5. KVALITET / TEGNINGER / TEKNISKE OPPLYSNINGER MV:
5.1
Varen leveres i standard utførsel i henhold til oppgitt teknisk informasjon, med mindre det i tilbud eller ordrebekreftelse er spesifisert noe annet. Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over tekniske data, for eksempel vekt, mål, volum, yteevne, kraftbehov etc. i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelig eller bindende.

6. ANSVAR OG GARANTI
6.1
Kjøperen er ansvarlig for å ha satt seg inn i at varens tekniske utførelse/data og kvalitet i sin helhet er tilpasset hans behov.
6.2
Varen skal anvendes etter produsentens / selgers henvisninger i forbindelse med leveransen og eller som beskrevet i brosjyrer og brukermanual.
6.3
Ved første gangs bruk av varen plikter kjøper å kontrollere at varen fungerer i henhold til spesifikasjonene. Det samme gjelder etter evt. utført servicearbeid på varen.
6.4
Selgeren påtar seg intet ansvar for direkte skade, tap, ulempe eller følgeskade forårsaket av det leverte materiell.
6.5
Reklamasjonstiden er 12 mnd. med mindre annet er avtalt.
Feil skal meldes umiddelbart etter at den oppstår og varen skal ikke benyttes uten selgers samtykke. Selger forplikter seg innen rimelig tid å utbedre mangelen kostnadsfritt for kjøper. Transportutgifter og evt. reisekostnader i forbindelse med eventuell reklamasjon anses ikke som en del av mangelen ved varen og dekkes av den grunn ikke av selger.
Alt ansvar fra selgers side bortfaller ved bruk av uautorisert servicepersonell og / eller bruk av ikke godkjente deler ved oppgradering/service og eller sammen bygning av utstyr.
6.6
Forbruksmateriell og slitedeler er ikke å betrakte som reklamasjon.
6.7
Selger er ikke i noen henseende ansvarlig for, og plikter ikke å betale for reparasjoner som kjøperen foretar eller lar foreta uten vårt samtykke.
6.8
Vår garanti er kun gyldig om kjøperen fullt ut har oppfylt sine forpliktelser overfor oss.

7. FORCE MAJEURE
7.1
Selgeren er uten ansvar for følgende av force majeure. Kjøper og selger kan helt eller delvis heve kjøpet hvis slike forhold har varig karakter. Dersom forholdene har midlertidig karakter, kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Foretar selgerensens underleverandør heving av noen art, har selgeren tilsvarende rett overfor kjøper. Hvis en av partene ønsker å påberope seg force majeure må han uten ugrunnet opphold underrette annen part.

8. KONTROLL AV VAREN
8.1
Kjøper skal ved mottagelsen kontrollere varen mot eventuell pakkseddel, og undersøke varen forsvarlig alt etter varens art og leveringsform. Reklamasjoner skal skje skriftlig og senest 3 dager etter levering. Transportskader skal noteres på transportørens gjenpart av fraktbrev og omgående meldes til transportør. Selger er ikke ansvarlig for evt. skader eller manko etter at varen er hentet av transportør.

9. MISLIGHOLDELSE
9.1
Dersom kjøper ikke oppfyller sine forpliktelser på riktig måte eller i tide, er det vårt valg om vi vil heve kjøpet helt eller delvis – eller utsette oppfyllelsen. Det samme gjelder ved konkurs, betalingsuteblivelse, når kjøper er umyndiggjort eller opphør av virksomheten.

10. TVIST – RETTERGANG
10.1
Ved alle konflikter legges norsk lov til grunn, og saken føres gjennom det norske rettsapparat, ved Møre og Romsdal Tingrett

Last ned pdf