Merder med dype luseskjørt kan oppnå like godt vekstmiljø som åpne merder. Nylige fullskalaforsøk med løfting av dypvann basert på trykkluft viser at godt merdmiljø kan opprettholdes, selv ved bruk av luseskjørt.

Luseskjørt reduserer påslag av lus og parasitter, men har også vist seg å hemme vannsirkulasjonen i oppdrettsmerder. Turbolift sørger ifølge selskapet Oxyvision for en mer helhetlig og effektiv utskifting av vannmassene bak luseskjørtet.

For å dokumentere virkningen av å løfte store mengder dypvann med Turbolift ble det fra oktober 2019 til januar i år gjennomført en test ved en oppdrettslokalitet i Vest-Finnmark.

Mer stabil oksygenkonsentrasjon
Anlegget benyttet i utgangspunktet dype luseskjørt på ti meter, men som følge av redusert oksygeninnhold i merdene ble skjørtene fjernet. I en av merdene ble skjørtet beholdt og vann løftet fra 15 meter dyp opp i merden ved hjelp av Turbolift. Alle merdene holdt stor laks ved normal tetthet, og perioden var siste del av veksten fram til slakting.

Oksygennivået på fem og ti meters dyp ble målt flere ganger i døgnet i samtlige merder gjennom hele tre-måneders perioden. Målingene viste at merden med skjørt og Turbolift holdt stabilt høyt oksygennivå gjennom hele perioden. Bare unntaksvis ble det målt under 7 mg/l på få meters dyp (se figur nederst i saken). Oksygennivået var dessuten på samme nivå som i de øvrige merdene – uten skjørt eller Turbolift.

– Generelt var oksygenkonsentrasjonen mer stabil i merden med Turbolift enn i flere av referansemerdene, der det tidvis ble målt redusert nivå til 4-6 mg/l. Dette skyldes blant annet at de naturlige strømforholdene i sjøen varierer, sier forskningsleder Asbjørn Bergheim ved OxyVision.

– Forsøket er lovende
I merden med skjørt og Turbolift var dødeligheten svært lav (<0,8 prosent) gjennom perioden og faktisk under nivået i de øvrige merdene. Samtidig holdt fôropptaket hos fisken i testmerden seg jevnt høyt og stabilt gjennom hele perioden, og avtok gradvis fra 0,6 prosent/dag ved 8 ˚C i oktober til 0,4 prosent/dag ved 4 ˚C i begynnelsen av januar.

– Dette tyder på generelt gode miljøforhold som ikke begrenset fiskens appetitt. Fôropptaket var også gjennomgående høyt i de øvrige merdene, men varierte mer fra uke til uke i flere merder sammenlignet med merden med luseskjørt og Turbolift, sier Bergheim.

Det ble også observert at fisken i merden med skjørt hadde høy aktivitet og god appetitt gjennom hele perioden.

– Forsøket er lovende på flere måter. Det viser at det er mulig å opprettholde et velferdsmessig godt merdmiljø selv med dype luseskjørt. Samtidig viser det at en Turbolift i hver merd, som tilføres cirka 500 liter luft i minuttet, er nok til å løfte tilstrekkelig med dypvann for å oppnå dette, avslutter Bergheim.

Figur under: Fordeling av oksygenkonsentrasjon i Merd 3 på henholdsvis fem og ti meters dyp, oktober – januar 2019 -20. Merd med ti meter luseskjørt og TurboLift. Temperatur: 4-8 ˚C

Scroll to top