Asbjørn Bergheim, som er forskningsleder i Bio Marine, gjør her rede for hvorfor han mener det er mikrobobler som bør brukes i merder i sjø når oksygen skal innløses, ikke de enda mindre nanoboblene.

Nanobobler lite egnet for oksygenering i merder

De siste årene er det blitt mer fokusert på teknologi som baserer seg på bruk av såkalte nanobobler ved oksygentilsetting i oppdrettsanlegg. Nå mener en fagperson i bransjen at dette blir for smått i åpne merder. Han mener det er en annen størrelse som er bedre egnet.

Nanobobler er enkelt sagt er ørsmå oksygenbobler mindre enn 1 µm (< 1/1000 mm). Disse kan tilsettes vannet og gir generelt gir god innløsning i vannet da boblers (kulers) overflate i forhold til volumet øker med avtakende boblestørrelse.Asbjørn Bergheim, som er forskningsleder i Bio Marine, forklarer at det er rapportert over 85 % overføring av oksygen til vann ved bruk av nanoteknologi.- Dette gjør at tilsetting av nanobobler ofte blir anbefalt i stedet for større mikrobobler (1 - 1000 µm) som tilsettes ved hjelp av diffusorer. Avhengig av forholdene vil oksygenoverføringen ved bruk av mikrobobler kunne variere fra 50 % til over 80 %, sier han.

Avhenger av flere forhold

Men at det i utgangspunktet kan gi høyere innløsningsgrad ved bruk av nanobobler kontra mikrobobler betyr ikke nødvendigvis at nanobobler er bedre i alle sammenhenger.

Bergheim påpeker at hvilken type oksygeninnløsning en bør velge, avhenger av flere forhold:

  • Størrelsen til vannvolumet som tilsettes oksygen
  • Tilsettingsdyp
  • Vannbevegelse / strøm på tilsettingspunktet
  • Tilsettingssystemets funksjon ved strømstans

Nanobobler stiger ikke

- Nanobobler har liten eller ingen egenbevegelse og spredningen av tilsatt oksygen i vannvolumet er derfor helt avhengig av vannets bevegelse, sier han.

Oksygeninnløsningen ved bruk av diffusortilsatte mikrobobler er nær knyttet til trykkforholdene på tilførselspunktet. Ved tilførsel på 10 m dyp i sjømerder vil trykket medføre at innløsningen er opp mot 85 %.

- Samtidig vil oksygenboblene bevege seg oppover og gradvis innløses i vannsøylen og dermed spre seg effektivt i store deler av merden. Tilførte nanobobler under samme forhold vil derimot i stor grad forbli omkring tilførselspunktet på 10 m og i mindre grad komme fisken til gode i resten av merden, sier han.

Virker ved strømstans

I tilfelle uforutsatt stans i el-forsyningen vil tilførsel av mikrobobler, ifølge Bergheim, kunne fungere uavhengig av strømtilførsel når det er tilkoblet trykkbasert back-up system for oksygenforsyning (nødoksygenering).

- Produksjon av nanobobler krever elektrisk strøm, påpeker han.

Konklusjoner

Asbjørn Bergheim oppsummerer derfor følgene for nanobobler kontra mikrobobler:

  • Nanobobler for innløsning av oksygen er best egnet for tilsetting i strømmende vann i grunne kar.
  • Mikrobobler er ikke avhengig av vannstrøm for effektiv fordeling og er derfor velegnet for oksygentilsetting i åpne merder.
  • Innløsningseffektiviteten til mikrobobler er nær knyttet til boblestørrelse, trykkforhold / tilsettingsdybde og oksygenmetning samt temperatur.
  • Tilførsel av mikrobobler via diffusorer er også velegnet for nødsituasjoner både i merder og kar ved svikt i el-forsyningen (trykkbasert back-up system).
  • Nanobobler vil kreve elektrisk strøm og er derfor uegnet for nød-oksygen.
Scroll to top