Godt merdmiljø er nøkkelen til lønnsom drift 

Luseskjørt er en effektiv måte å beskytte merder mot parasitter, men det kan bli dårlig med oksygen innenfor luseskjørtet. Hvis nivået faller til under 70% metning, vil det gå ut over veksten - og slå ut på bunnlinjen i regnskapet. Lite oksygen betyr nemlig redusert appetitt, lavere fôrutnyttelse og dårlig vekst, som betyr lengre produksjonstid. Oksygen er med andre ord grunnstenen i merdmiljøet. 

Målinger viser at et oksygenivå mellom 30 og 70% metning ofte kan forekomme, spesielt ved høye sjøtemperaturer sommer og høst. Men dette er tiden da fisken skal legge på seg og trenger mye oksygen, samtidig som vannet ofte holder lavt oksygennivå. Ved 40% oksygenmetning er fôrinntaket 30% lavere enn ved 90% metning. Redusert appetitt fører til mer fôrspill. Kurven under viser sammenhengen.

Når man bruker luseskjørt, kan lave oksygenverdier føre til redusert vekst, som igjen vil gå utover lønnsomheten. Dermed kan vekstperioden i sjøen forlenges med opptil 3 måneder.

Asbjørn Bergheim,
forskningsleder, OxyVision 

Oksygentilsetting eller vannutskifting?

Ved lave oksygenivåer i sjøen vil det lønne seg å tilsette oksygen direkte med NetOx. Dette sikrer at veksten opprettholdes og anleggets kapasitet utnyttes. Ved kun periodisk moderat lave verdier kan TurboLift eller Midtnorsk Ringen være løsningen. 

En rekke forhold har betydning for hvilken metode man bør velge når det gjelder å bedre vannmiljøet ved bruk av luseskjørt. Man bør helst basere dette på målinger over en lengre periode. I tillegg er det vanlig å ta i betraktning en rekke forhold ved lokaliteten, som temperatur, strømforhold og tilgang på bunnvann av god kvalitet. Valget vil også avhenge av hva en har av eksisterende utstyr og hvor intensivt man ønsker å drive lokaliteten, og om det er et reelt alternativ å fjerne luseskjørtene i en kortere periode. Tabellen under beskriver de tre alternativene.

Ta en titt på våre løsninger for bedre merdmiljø

Med NetOx

Med Turbolift

Med Midtnorsk Ring