Beskytter kystmiljøet mot anleggsvann med barrierer, overvåking og målesonder

I forbindelse med bygging av Northern Lights’ landanlegg for lagring av CO2 i Øygarden har Skanska satt ut barrierer i sjøen i form av silt- og boblegardiner i Ljøsøysundet. Dette for å stoppe partikkelspredning i forbindelse med utfylling og annet arbeid i strandsonen og for å møte krav og vilkår i tillatelsen fra Statsforvalteren i Vestland.

For å dokumentere effekten av barrierene har man i tillegg satt ute 3 turbiditetsmålere som måler mengden partikler i vannsøylen og sender data direkte via mobilnettet til digitale flater.

– Både utbygger og byggherre kan se dataene presentert på en dedikert hjemmeside. Informasjonen benyttes også som underlag/dokumentasjon til statsforvalter og andre interessenter, forteller Odd G. Jørgensen, daglig leder ved firma NovuMare AS, som står for både installasjon av siltgardiner og utplassering av målesonder.

Siltgardin og boblegardin

Det er satt ut 2 typer barrierer i Ljøsøysundet, den ene er et tradisjonelt siltgardin som går fra bunnen og til overflaten og danner en fysisk barriere hele veien. I tillegg er det lagt ut et boblegardin der siltgardinet er åpent, som er en armert slange med tilpassede luftdiffusorer som er plassert på havbunnen. Når luft tilføres av kompressor produseres et «gardin» av luftbobler. Bruk av boblegardin er et effektivt avbøtende tiltak for å hindre spredning av partikler gjennom åpning av siltgardin som er nødvendig for transport av fyllmasse under utfyllingarbeidet i sundet.

– Barrierene ble satt ut like etter årsskiftet, og planen er at de skal ligge ut året. De kan ligge lengre dersom det er behov for det, vi utfører regelmessig ettersyn og vedlikehold på materiellet. Også sensorene gjennomgår jevnlig vedlikehold, bl.a. sjekker vi at de henger fritt i vannsøylen i tillegg til at det fjernes groe o.l. Vi gjør også visuell sjekk ved hjelp av ROV, forteller Jørgensen.

Målebøyene har GPS og batterinivåmåling og kan står ute inntil et år uten ladning. Selv om det ikke er relevant for dette prosjektet er det få begrensninger for hva som kan måles, f.eks. O2, salinitet,strømretning- og hastighet, osv. Det måles både temperatur og turbiditet i sjø for prosjektet.

Målesonder/målestasjoner

For å verifisere at barrierene fungerer etter formål og tidlig avdekke mulige feil, er det plassert ut målesonder/målestasjon på forskjellige geografiske lokasjoner og dyp. Sondene er ikke tilfeldig plassert, men basert på omfattende analyser for hvor og på hvilket dyp partikler fra utfylling eller annet arbeid i strandsonen mest sannsynlig vil føres med vannstrømmene. Byggherre har i samarbeid med Multiconsult stått bak dette arbeidet, forteller Jørgensen. Området ble undersøkt nøye, med bl.a. langtidsmåling av strøm og kartlegging av sjøbunn før anleggsarbeidet ble iverksatt.

Miljømålet for prosjektet er at tiltaksarbeidene i sjø ikke skal føre til spredning av forurensning som kan være skadelig for miljøet eller forringet økologisk og kjemisk tilstand, forklarer Jørgensen. Like viktig for prosjektet er å ikke bidra til forringet vannkvalitet for å unngå at driften til oppdrettsanlegg i området påvirkes negativt.

Målesonder overvåker turbiditeten i sjøen slik at man har god kontroll på situasjonen i miljøet

Grenseverdier

Det er satt opp grenseverdier for hver måler, dersom disse tangeres går det varsel per SMS og epost til Skanskas prosjektledere og byggherre. Grenseverdiene er satt opp slik at avbøtende tiltak kan iverksettes tidlig, og lenge før en eventuell negativ påvirkning på miljø og oppdrettsanlegg oppstår.

– Det sendes data hvert 10 minutt fra bøyene, som er av typen Guardian fra Bio Marine, forteller Odd G. Jørgensen.

Erfaringen så langt er at både barrierer og målesonder/stasjoner har fungert som planlagt.

Scroll to top