Avgjørende med effektiv oksygentilsetting i basseng og lukka merder i forbindelse med nødsituasjoner

Moderne anlegg på land drives med høg fisketetthet og lågt vannforbruk. Slike produktive systemer er helt avhengig av kontinuerlig tilførsel av oksygen for å holde en stabil og gunstig oksygenkonsentrasjon som sikrer god tilvekst og velferd for fisken. Det samme gjelder ved produksjon av laks og ørret i lukka sjømerder der vannet pumpes opp fra dypere vannsjikt og tilsettes oksygen.

Moderne, intensive oppdrettsanlegg er avhengig av kontinuerlig tilførsel av oksygen for å holde en stabil og gunstig oksygenkonsentrasjon. Dersom det av en eller annen grunn tar tid før en oppstått strømstans blir  gjenopprettet,  vil risikoen for dødelighet og skadeeffekter på fisken i dagens anlegg være større enn tidligere.

I en fagartikkel i siste utgave (her legger vi inn lenke) tar forskningsleder ved Bio Marine, Asbjørn Bergheim, for seg hvor fort det kan bli kritisk nivå av oksygen i vannet ved en eventuel drifstans. For da teller minuttene.

- Ved høy tetthet og stresset fisk vil oksygenkonsentrasjonen nærme seg kritisk nivå allerede etter omtrent 15 minutter dersom man ikke har ekstra back-up for oksygentilførsel uavhengig av strømtilførsel. En har med andre ord langt kortere tid på seg enn det mange er klar over, viser han.

Blir forsterket av CO2

Samtidig som den vanlige oksygentilførselen stopper opp vil det også skje en gradvis opphoping av karbondioksid (CO2) i karene da luftingen også vil opphøre ved strømstans.

- Unormalt høye CO2-konsentrasjoner i vannet bidrar til at fiskens evne til å utnytte tilgjengelig oksygen avtar, presiserer Bergheim.

Det samme gjelder ved produksjon av laks og ørret i lukka sjømerder der vannet pumpes opp fra dypere vannsjikt og tilsettes oksygen. Ved strømstans vil det også her skje gradvis opphoping av karbonidioksid.

- For å oppnå maksimal sikkerhet mot farlig oksygensvikt ved strømstans anbefales trykkbasert tilførsel av oksygen fra oksygentank. Oksygen vil da bli tilført oppdrettsenhetene via diffusorer uavhengig av elektrisk strøm. Med et slikt system vil tidsfristen for å berge fisken øke fra et kvarter til minst to timer før tilgangen på strøm igjen er nødvendig, forteller Asbjørn Bergheim.

Les hele fagartikkelen her

Scroll to top