Måsøval standardiserer all miljøovervåking

For å videreutvikle miljøovervåkingen innfører Måsøval et standardisert system for miljøsensorikk på alle sjølokaliteter. Målet er bedre kontroll med vannmiljøet, og et bedre sammenligningsgrunnlag mellom lokaliteter og økt brukervennlighet.

- Oppdrett i åpne merder er en fantastisk oppfinnelse. Lokalisering av anlegg tar utgangspunkt i steder med god vannutskifting og god fiskevelferd. Den gode tilveksten vi har oppnådd de siste årene skyldes blant annet lokalitetene, forteller fiskehelsesjef Andreas Skagøy i Måsøval Fiskeoppdrett.

Andreas Skagøy Foto: Kristina Kaald

Nå ønsker man å oppnå et enda bedre sammenligningsgrunnlag ved å standardisere innsamlingen av miljødata på tvers av alle elleve lokaliteter. Dette gjelder både sensorene, plasseringen og den digitale visualiseringen for videre analyse.

- Vi får et bedre verktøy for å benchmarke miljøforholdene over tid, og finne forbedringsområder i krysningspunktet mellom miljøforhold, produksjon og fiskevelferd, forteller Skagøy.

Som for resten av næringen har Måsøval i en årrekke registrert store mengder miljødata. Gjennom de nye investeringene får selskapet større mulighet til å nyttiggjøre seg miljødata.

- Vi standardiserer både hardware og software, for å kunne gi nye og bedre svar på problemstillingene som ulike lokaliteter står ovenfor. Foruten selve datainnsamlingen vil dette løftet øke brukervennligheten. Oksygen, temperatur, strøm og turbiditet er nøkkelparametere fra start, forteller Skagøy.

Guardian trådløs sonde

Miljøsensorikken skal særlig bidra på to områder. For det første vil det styrke den løpende overvåkingen og utviklingen av lokalitetene. For det andre vil det bli et operativt verktøy i forbindelse med håndtering, som eksempelvis ved avlusning. God kontroll på miljøparametere er en av nøklene i så måte.

Løsningen består av trådløse målebøyer som leverer data rett i skyen. Alle data samles på en felles hjemmeside. Bøyene kan ligge i sjøen i ett år før de på kort tid lades «on site», og er norskprodusert av type Guardian. Samarbeid med en aktør nær oppdretterens eget nedslagsfelt er noe man ser på som en fordel.

- Systemet er enkelt å plassere ut, enkelt å bruke og enkelt å vedlikeholde. Løsningen leveres av Bio Marine, en lokal leverandør vi har blitt godt kjent med. At teknologien er utviklet av et norsk selskap gjør det enkelt å samarbeide om videreutvikling, og å utnytte fremtidige muligheter som ligger i systemet. Måsøval har en offensiv tilnærming til bruk og bearbeiding av stordata, både internt og i strategiske samarbeid med andre aktører, sier fiskehelsesjef Andreas Skagøy ved Måsøval Fiskeoppdrett.

Selskapet har sine røtter fra en liten grend ytterst på Frøya, og har over år vokst til å bli en betydelig aktør i oppdrettsnæringen i Midt-Norge og på Island. I dag drives virksomheten av tredje generasjon Måsøval, fremdeles med en klar målsetting om å produsere sunn mat fra havet på naturens premisser.

Selskapet har sine røtter fra en liten grend ytterst på Frøya, og har over år vokst til å bli en betydelig aktør i oppdrettsnæringen i Midt-Norge og på Island. Foto: Maverix

Valg av lokalitet bygger på grundige undersøkelser av miljøforholdene og bæreevnen i økosystemet. Undersøkelser, som målinger av strøm og vannparametere, samt kartlegging av artsmangfoldet i bunnfaunaen er viktig. Dette følges opp med nye undersøkelser, for å kunne vurdere hvilken påvirkning sjøanlegget har på omgivelsene.

- Kunnskap om den gjensidige påvirkningen mellom hav og fisk er en del av vår kjernekompetanse, sier fiskehelsesjef Andreas Skagøy.

Scroll to top