Den nye enheten henter vann fra dypet av noten og opprettholder sirkulasjon i volumet innenfor luseskjørtet. Målet er å sikre god vekst og lusefritt miljø ved bruk av dype luseskjørt.

Seksten år etter at Oxyvision vant Aquanors første innovasjonspris med Netox lanserer de et nytt produkt som skal bedre vannmiljøet i oppdrettsmerder.

– Oppdretterne erfarer at dype luseskjørt i merder fungerer fint, men at bruken medfører nedsatt vannsirkulasjon og oksygentilgang. Vi satser på at den nye løsningen vil bøte på dette, sier Asbjørn Bergheim, forskningsleder i Oxyvision til Kyst.no

Den største utfordringen for næringen de siste årene har vært lakselus. For å begrense påslag av parasitten har mange oppdrettere utstyrt merdene med dype skjørt, som dekker til noten ned til 10 meters dyp.

– Jo dypere skjørt desto bedre beskyttelse mot lus, men vannutskiftingen blir naturligvis sterkt begrenset. Vi mener vi har funnet en god løsning som gjør det mulig å holde skjørtene på hele året, sier Bergheim. Det vanlige er å ta bort skjørtet ved lave oksygenverdier i merdene.

Asbjørn Bergheim, forskningsleder i Oxyvision

Skifter ut vannet 12 – 24 ganger i døgnet

Teknologien er basert på at dypere vann løftes gjennom et vertikalt, fleksibelt rør vha. store luftbobler som tilføres nederst via diffusor fra kompressor. Løfting av vann vha. luft er et velkjent prinsipp (air-lift) og forbruker mindre energi enn andre pumpesystemer. Utviklingsarbeidet har foregått i ett år og målinger tyder ifølge produsenten på at løsningen fungerer bedre enn vanlige ring-diffusorer, som er det vanlige tiltaket for å bedre merdmiljøet ved bruk av luseskjørt.

– Ved bruk av luft for å løfte vann er det vesentlig mer effektivt å tilføre luft i en kanal enn i åpne vannmasser. Kanalen gjør at en får en vertikal bevegelse av vannet, og det løftes et større vannvolum. Lufttilførsel i åpne vannmasser gir i hovedsak en horisontal bevegelse og det løftes et mindre vannvolum, understreker seniorforsker ved SINTEF Ocean, Zsolt Volent.

Produktet har fått navnet Turbolift, som henspeiler på den høye kapasiteten. En enhet løfter ca 10 000 kbm vann i timen, som betyr at hele vannvolumet innenfor skjørtet skiftes ut 12 – 24 ganger i døgnet.

– Det handler om hvordan man på enklest mulig måte kan redusere lusepresset der skjørtet holdes på gjennom hele vekstsyklusen uten at produksjonen blir redusert. God vannsirkulasjon og tilgang på oksygen er avgjørende for fiskens vekst. Forsøk viser at så lite som 20 % mindre oksygentilgang kan gå hardt ut over veksten, sier Bergheim.

I praksis vil det si at fisken uten ekstra oksygentilførsel må stå 2 – 3 måneder lenger i sjøen før høsting, og anlegget blir dermed dårlig utnyttet. Tidvis lavt oksygennivå er også uheldig fra et fiske-velferdsmessig synspunkt.

Turbolift er enkel å håndtere

Testet i storskala

Med den nye løsningen flyttes vannet kortest mulig, dermed brukes lite energi. Man tilfører friskt vann slik at volumet innenfor luseskjørtet blir spylt for luselarver og parasitter. Målinger viser at vannet fordeler seg godt i overflaten av merden. Oksygenverdien ligger ifølge selskapet inntil 15 % over nivået i referansemerd med Midtnorsk Ringen.

Oxyvision har brukt et år på å utvikle løsningen som også er testet i storskaladrift ved oppdrett.

– Vi er svært takknemlige overfor Salmar, som har latt oss drive utprøving og målinger ved anlegget, sier Martin Gausen, daglig leder i Oxyvision, som håper å gjenta suksessen med NetOx, som i dag er i bruk i 13 land. Man har til sammen levert 250 000 meter av denne diffusoren.

Det er selskapet Bio Marine som skal markedsføre Turbolift, som blir vist fram under Aquanor.

Scroll to top